โทร: 065-9377848      Email: genlifeabroad@gmail.com

ลักษณะโครงการ U.S. Work and Travel

     โครงการแลกเปลี่ยน U.S. Work and Travel เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีอายุไม่เกิน 28 ปีที่ต้องการใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ โดยการทำงานและท่องเที่ยวในแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 3-4 เดือนในช่วงปิดภาคเรียน ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J – 1 Visa)  ต่อประเทศสหรัฐอเมริกา และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาภาย หลังจากจบโครงการ แล้วได้อีก 30 วัน

     ทั้งนี้โครงการ  U.S. Work and Travel ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จึงต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย US Department of State ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

     โครงการ U.S. Work and Travel  เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ดำรงชีวิตในสังคมอเมริกันด้วยตนเอง ได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของการทำงานจริงในวัฒนธรรมอเมริกัน และนานาชาติที่แตกต่างออกไป ทั้งยังได้มีโอกาสเข้าใจวิธีคิดของคนต่างชาติ การปรับตัว การแก้ปัญหาซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้นอกเหนือจาก การเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้อง กับ จุดประสงค์หลัก ของโครงการ ที่เมื่อสิ้นสุดโครงการผู้เข้าร่วม โครงการต้องเดินทางกลับประเทศของตนเพื่อนำประสบการณ์และทักษะต่างๆที่ได้รับ ระหว่างอยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป


     ช่วงเวลาที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

     1. เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป สำหรับนิสิตนักศึกษาในภาคปกติ ที่ปิดภาคเรียนในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
     2. เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้อนไป สำหรับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ที่ปิดภาคเรียนในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม สิงหาคม

วัตถุประสงค์


      ✮ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้มีโอกาสหาประสบการณ์การทำงานในอีกสังคมนอกเหนือจากในรั้วมหาวิทยาลัย
      ✮ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ชีวิตใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
      ✮ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม
      ✮ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวัฒนธรรมการทำงาน ในสังคมอเมริกันและนำมาปรับใช้ ในการใช้ชีวิตหลังจากจบการศีกษา
      ✮ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้ง เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ
      ✮ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูด การฟังในสถานการณ์ที่จริงกับเจ้าของภาษา รวมถึงสำเนียงภาษาอังกฤษต่างๆจากเพื่อนชาติอื่นด้วย  ทั้งในสถานที่ทำงาน และระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 18-28 ปี
 3. มีสถานภาพเป็นนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี
  ทุกชั้นปีหรือปริญญาโททุกชั้นปี ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 4. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20
 5. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
 6. มีความเข้าใจโครงการเป็นอย่างดี สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้
 7. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมที่จะทำงานและมีความอดทน

เอกสารการสมัคร

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 7. สด 8 หรือ 9 สำหรับผู้ชาย
 8. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
 9. Transcript ถึงเทอมล่าสุด ฉบับภาษาอังกฤษ
 10. หนังสือรับรองการทำงาน ของผู้ปกครอง
 11. Bank Statement รับรองฐานะทางการเงิน ของผู้ปกครอง