โทร: 065-9377848      Email: genlifeabroad@gmail.com

  • Enter Your Title

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

หน้าแรก >> ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าสมัคร

5,900 บาท

(Non-Refundable)

ชำระเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ

ค่าโครงการงวดที่ 1

20,000 บาท

(Non-Refundable)

ชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ ก่อนสัมภาษณ์งาน

ค่าโครงการงวดที่ 2

20,000 บาท

(Refundable)

ชำระภายใน 1 เดือน หลังสัมภาษณ์งานและได้รับการยืนยันงานเรียบร้อยแล้ว

ค่า VISA Package

8,900 บาท

(Non-Refundable)

ก่อนสัมภาษณ์ VISA 1 สัปดาห์

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

54,800 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

     1. ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของ Sponsor Organization
     2. ค่าจัดหาสถานที่ฝึกงาน
     3. ค่าดำเนินการออกเอกสารสิทธิในการยื่นวีซ่า (DS-2020 Form)
     4. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาฝึกงานในเอกสาร DS-2020 Form
     5. ค่าSEVIS Fee (ค่าบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่า)
     6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าประเภท J-1
     7. ค่าธรรมเนียม Web Pin ในการขอนัดวันสัมภาษณ์วีซ่าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
     8. ค่าซองไปรษณีย์และค่าจัดส่งหนังสือเดินทางจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาค่าธรรมเนียมวีซ่า)


ราคาข้างต้นนี้ ไม่รวม

     1. ค่าตั๋วเครื่องบิน

     2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทาง ตลอดจนค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าที่พักตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ