โทร: 065-9377848      Email: genlifeabroad@gmail.com

  • Enter Your Title

ขั้นตอนการสมัคร

HOME >> ขั้นตอนการสมัครขั้นที่ 1 สมัครออนไลน์

1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ U.S. Work and Travel แบบออนไลน์
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางออนไลน์ จะทำการติดต่อกลับไปขั้นที่ 2 สมัครเข้าร่วมโครงการ

ชำระค่ามัดจำและจองงาน จำนวน 5,900 บาท (Non-refundable)
ยื่นเอกสารให้กับองค์กรต่างประเทศพิจารณาเพื่อยื่นขอเอกสาร DS – 2020ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการสอบ (English Test)

นักศึกษาเตรียมตัวรอสอบสัมภาษณ์ทาง โทรศัพท์ ( นักศึกษาสามารถเลือกวันสัมภาษณ์ได้ )ขั้นที่ 4 สมัครเข้าร่วมโครงการ U.S. Work & Travel

1. นักศึกษาเตรียมตัวสัมภาษณ์กับนายจ้าง ชาวอเมริกัน
2. นักศึกษาเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอ DS – 2020
3. ชำระค่าโครงการ
4. นักศึกษายื่นเอกสารเพื่อใช้ในการขอวีซ่า
5. นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์วีซ่า
6. นักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ( Orientation ) เพื่อเตรียมตัวก่อนการเดินทาง และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและกฎระเบียบโครงการ
7. รับวีซ่า
8. ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาตาม โครงการ U.S. Work & Travel