โทร: 065-9377848      Email: genlifeabroad@gmail.com

  • Enter Your Title

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

HOME >> นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

  • โดนปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย โดยผู้สมัครจะต้องมีเอกสารการถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตฯ และคืนเอกสาร DS2020 ให้กับทางบริษัทฯ ในสภาพสมบูรณ์ ภายหลังจากวันที่โดนปฏิเสธวีซ่าไม่เกิน 30 วัน   20,000 บาท
  • นายจ้าง หรือองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ยกเลิกงาน และไม่สามารถหางานอื่น ๆ แทนได้ ก่อนเอกสาร DS2020 ได้ถูกจัดทำขึ้น และผู้สมัครได้ชำระเงินค่าโครงการกับทางบริษัทฯ ครบแล้ว 20,000 บาท

 

 

เงื่อนไขในการยกเว้นคืนเงิน (Non-refundable)

  • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
  • ค่าธรรมเนียม Visa และ ค่าธรรมเนียมนักเรียนแลกเปลี่ยน (Sevis Fee)
  • ผู้สมัครยกเลิกโครงการหลังเอกสาร DS-2020ได้ถูกจัดทำขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ผู้สมัครขอยกเลิกโครงการทั้งก่อนและหลังได้รับอนุมัติวีซ่า J1 แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • กรณีโดนปฏิเสธการเข้าประเทศจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา
  • กรณีผู้สมัครถูกองค์กรแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผลจากตัวของผู้สมัครเอง เช่นการไม่ผ่านการตรวจสารเสพติดในร่างกาย, การประพฤติผิดกฏการทำงาน, การไม่รายงานตัว หรือตอบกลับอีเมลล์จากองค์กรแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา